rss

དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས། དུས་ཚོད།


དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས། དུས་ཚོད།

འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།:

རྩོམ་གོང་མ།:ཉེས་ཁྲིམས་བསླབ་དེབ། དུས་ཚོད།
རྩོམ་ཅོག་མ།:ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས་བསླབ་དེབ། དུས་ཚོད།

མཉམ་རོལ།: