rss

ཉེས་ཁྲིམས་བསླབ་དེབ། དུས་ཚོད།


ཉེས་ཁྲིམས་བསླབ་དེབ། དུས་ཚོད།

འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།:

རྩོམ་གོང་མ།:བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་ཀྱི་བསླབ་དེབ། དུས་ཚོད།
རྩོམ་ཅོག་མ།:དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས། དུས་ཚོད།

མཉམ་རོལ།: