rss

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བསང་ཆུ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དམངས་དོན་དཔྱད་ཁྲ།


འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།:

རྩོམ་གོང་མ།:མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩེ་ཁོག་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་བསྟར་ཁྲུན།
རྩོམ་ཅོག་མ།:ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྨ་ཆུ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་འཇལ་སྤྲོད་བཀའ་ཡིག

མཉམ་རོལ།: