rss

ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ་


ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ་

 ཟླ་6པའི་ཚེས30ཉིན།  ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་གནས་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་དུ་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་ལྟ་ཞིབ་དུ་ཕེབས།  ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་རྫོང་ཨུའུ་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ནམ་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་ཝང་ཞི་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅུ་ལི་ཞའོ་ཀྲིན་དང་།  ཏང་ཨུའུ་ཨུ་ཡོན་འམ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲད་མིན་ལི་སོགས་ཀྱིས་རྟོག་ཞིབ་ལ་ཕེབས་རོགས་བྱས།

ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ་

བྱ་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ།  བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འགྲེལ་བཤད་མི་སྣའི་ངོ་སྤྲོད་དང་བསྟུན་ནས་ཚང་མས་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་དང་།  རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན། སྲིད་ཁྲིམས་ལག་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གཏིང་ཟབ་སྒོས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་རེད། 

ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ་

ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི།  རྒྱལ་ནང་གི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་འགྲེམ་སྟོན་བྱས་པའི་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ།  དེའི་ཕྱོགས་ཟུར་མང་པོ་ནས་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མངོན་ཡོད་པར་མ་ཟད།  མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་།  མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ།  སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་བྱས་རྗེས་བཞག་ཡོད་པ་ཡང་མངོན་ཡོད།

ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་ཕིན་ཆུས་ནས་ཡིན་ཞིང་གནས་སྐབས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ན་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྨན་ལས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དག་ཀྲུང་གོ་ཁྲིམས་ཁང་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ་

རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་རིང་ཁྲོད།ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གིས་ཟུར་མི་འདྲ་བ་དང་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ཀྱི་རིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་ཁུལ་ནས་གནས་གཞི་བཙུགས་ཏེ།  ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་མཐུན་བསྒྲིལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་དེ་དག་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣའི་མིག་མདུན་དུ་མངོན་ཡོད།།  བྱ་འགུལ་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ།  ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གིས་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣར་སྐད་གཉིས་སློབ་གླིང་དང་སྐད་གཉིས་ཁྲིམས་དཔོན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་རེད།

 

འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད།:

རྩོམ་གོང་མ།:གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་སྐབས་དང་པོ་(ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཆེད་ལས)དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་འབྲུག་ཆུ་མི་རིགས་ཁྲིམས་དཔོན་ཟབ་སྦྱོང་གནས་གཞི་ནས་སློབ་མགོ་བརྩམས།
རྩོམ་ཅོག་མ།:ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་དཔོན་སློབ་གླིང་གིས་ཆི་ལི་ཧི་ཆུས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་འཕེལ་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་བར་སློབ་སྦྱོང་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ།

མཉམ་རོལ།: